tuojau

tuojau
tuojaũ adv. K, LB48,62(Vlkš), Rtr, , NdŽ, , tuõjau; CI74, R, R17, , 21, 68, Sut, N, LL102, 283, 311, ŠT63 1. po neilgo laiko, greitai, netrukus: Tuojau, paskui ką SD170. Ir jis tuojau atvažiuosiąs J.Jabl. Naktis praeis tuojau, ir veikiai auš diena S.Nėr. Tuojaũ po karų jis mirė Šk. Nusiramyk, motinėle, aš tuojau sugrįšiu LTR(Brt). Tuojau aš užgirdau, kad ateina to žmogaus sūnus LTR(Rk). Tuojau [žvėreliai] įsišneko, ėmė pasakotis, kaip kam sekasi . Nes, tuojau kaip žmonės žydų atpuolė nuog vieros ir garbės Dievo tikrosios, perleido ant jų V. Dievas karius ir badus DP343. Ir tuojaũ išėjo kraujas ir vanduo DP179. 2. nedelsiant, iš karto, nieko nelaukus: Akuotplaukiai nuo lytaus tuojaũ sulimpa Jrb. Ta (šeimininkė) tuojaũ tas sukneles į glėbį ir nulėkė į kambarį PnmŽ. Man tuojau prablaivėjo akyse I.Šein. Viską dabar noriu pasiimti, dabar tuojau. Ir viską grynais J.Gruš. Man pinigai tuojau reikalingi! J.Paukš. Dalį tuojau suvalgiau, dalį palikau šeimai, gabalėlį įsidėjau vykdamas gaminti sausmalkių . Jeigu slogą kitam prikabysi, tai tuojaũ pagysi pats Rdm. O bilietui [į Ameriką] jis, brolis, duosiąs pinigų, nors ir šiandien, nors tuojau pat J.Balt. Jeigu kurmis perbėgo per kelią – tuojau dvesia LTR(Nj). Kaip tik piršleliai kieman sujojo, tuojau kurteliai smarkiai sulojo LLDII326(Pnd). Kad ištrėmė velinuvą, tuojau prakalbo nežadžia DP118. Anys tuojau palikę tinklus ėjo paskui jį Ev. 3. ką tik, vos tik, neseniai: Kurią dieną įsižiūrėkit į žvirblyčius tuo metu, kad jie yra tuojau išlėkę iš savo lizdo . 4. čia pat, netoli: Tai kiaulės į kalną bėga: tę tuõjau Judrė – į tą Judrę LKT191(Lkč). A čia tuojaũ jis tą arklį pririšo Jrb. Lanka, čia pat prie Šešupės gulinti, vadinas Toliejos; už jų tuojaũ šio galo brasta arba girdykla Jrk109. Ir regėk, kaip stebuklingai mielas Šv. Jonas tuojaus ant pradžios savos evangelijos apie dievystę Ižganytojo mūsų tuojaũ ir tikėjimą gerai tikinčiųjų tvirtai miklina, ir netikėjimą atskaluonių labai stipriai griauja ir ardo DP44. Tuojau po lentelių tur ąsos (paraštėje tos grandės) būti, idant kartės ing jas įdėtos būtų ir stalą nešiotų BB2Moz25, 27.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tuojau — tuojaũ prv. Ir ji̇̀s tuojaũ atvažiuõs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tuojaus — tuojaũs adv. K, Rtr, NdŽ, KŽ; Q23, SD143, 111, 183, 195, 211, SD437, H154, R, R17, 343, MŽ, MŽ21, 68, Sut, N, M, Amb žr. tuojau: 1. Paminklą pastatė i pats atsigulė tuojaũs Jrb. Ka tuojaũs sušalna rankutės, kojikės [kūdikio] Erž. Al tai jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tuojautės — tuojaũtės adv. NdŽ žr. tuojau: 1. Kt, Brt Turėsiąs tuojautės nemažą uždarbį TS1903,1. Gimnazistas, dar beveik vaikas, per dieną nuolatoj neramybėje nusivalkiojęs, tuojautės ir užmigo LzP. Tuojautės, širdele, ateisiu sp. Tuojautės lėksiu [į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsikvošėti — 1. Sl, Rdm, Paį, Pbr, DŽ atsigauti, atsipeikėti apsvaigusiam, nualpusiam: Jis ilgai buvo apkvaitęs, bet paskui atsikvošėjo Lš. Kad rėžė Rudžius akmenu per ausį – parkritau ir vos ne vos atsikvošėjau Km. Pilkit burnon [v]andenio – greičiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koja — 1 koja sf. (1) K; SD259, R 1. viena iš porinių kūno dalių, kuriomis žmogus ar koks kitas padaras eina: Siuvėjas žingsniuoja, aukštai kilnodamas kojas P.Cvir. Kojom nebepainu, nebegaliu Skp. Vaikas viena koja basa nubėgo J.Jabl. Pasukus ratelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • matyti — matyti, mãto, mãtė K; R 1. tr. akimis, regėjimu patirti, regėti: Mato jinai gražų didelį sodną, pilną žydinčių medžių J.Bil. Kartą mačiaũ gan baisų atsitikimą BM55. Mačiaũ, ans timpinė[ja] aplei namus J. Ir mes matėm jį visų mylimą tenai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutraukti — Rtr, ŠT1; R, MŽ, LL171, Ser 1. tr. SD384, R3, MŽ4, Sut, N, M, LL268,328, VĮ, DŽ1, DrskŽ staigiai atidalyti jungtį: Jijė nutraukė par pusę siūlą J. Netrauk virvės, nestipri – nutrauksi NdŽ. Vedu tvartan, bijau, kad pančio nenutraũkt karvė Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžlebti — apžlèbti intr. 1. apvysti, suglebti: Nupjauta žolė nuo saulės tuojau apžlem̃ba Brt. Grybai pabuvę, paimi in ranką ir apžlem̃ba Rdm. Kap ilgiau ankstyvi kopūstai pabūna, apžlem̃ba an lauko Rdm. ^ Įkiša stačią, ištraukia apžlebusią (mina linus)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atliepti — 2 atliẽpti, ia (àtliepia), àtliepė 1. intr. atsakyti šaukiant, vadinant, atsišaukti: Vadinau, o nebuvo, kursai atlieptų WP11. Neatliẽpiamas šauksmas BŽ19. | refl. SD238,218: Ar į versmę įlindai neatsiliepdamas? Ar. Kas toks yra, lai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlyžti — intr. 1. nustoti pykti, nebebūti užsispyrusiam, atsileisti, nurimti: Kaip pykastis atlyžo, lengviau pradėjo šnekėti J. Mat tetušiai bepykę atlyžo Mair. Vakar pyko, o šiandien jau atlyžo Ms. Jau jo pyktis vėl atlyžo Btr. Dar ir dabar negaliu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”